Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Iedere aanbieding door Polite Web & Graphics is vrijblijvend.
 2. Iedere offerte is één maand na datum van uitgifte geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Polite Web & Graphics is ten alle tijde gerechtigd om een opdracht te herroepen, ook als de opdrachtgever akkoord is gegaan. In dit geval is Polite Web & Graphicsverplicht hier de opdrachtgever schriftelijk van op de hoogte te stellen en alle reeds voldane betalingen binnen veertien dagen terug te betalen.
 4. Er is enkel sprake van een beheer- of onderhoudsovereenkomst als dit in een prijsopgave, factuur, offerte of andere documenten aangegeven is.
 5. Polite Web & Graphics is ten alle tijden gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever wordt hier via de website (www.polite.nl/voorwaarden) van op de hoogte gesteld. De wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht. Indien de opdrachtgever het niet met deze wijzigingen eens is, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te verbreken, met ingang van het moment dat de wijzigingen van kracht worden. De verbreking hiervan dient schriftelijk en minimaal zeven dagen voor het ingaan van de wijzigingen gedaan te zijn. De opdrachtgever heeft geen recht op teruggave van bedragen die betaald zijn als onderdeel van de overeenkomst.

ARTIKEL 2: PLICHTEN Polite Web & Graphics

 1. Polite Web & Graphics draagt zorg voor een juiste bewaring van de gegevens van zijn klanten en zal deze gegevens nooit opzettelijk aan derden verstrekken.
 2. Polite Web & Graphics geeft in geen enkel geval volledige garantie voor een onbelemmerde toegang tot hetgeen beheerd of onderhouden wordt door Polite Web & Graphics, al dient Polite Web & Graphics wel zorg te dragen voor en verantwoording te kunnen geven over de nakoming van zijn beheer- en onderhoudsservices.
 3. Polite Web & Graphics geeft zo goed als mogelijk vorm aan de diensten die worden aangeboden.
 4. Na het ontvangen van de betaling en/of na goedkeuring van de offerte dient Polite Web & Graphics de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen binnen een redelijke of afgesproken termijn na te komen.

ARTIKEL 3: PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever gebruikt de webruimte of e-mail die door Polite Web & Graphics beheerd wordt niet voor: de verspreiding van (kinder)pornografie, het hacken (ongevraagd binnendringen in andermans systeem), spammen (grote hoeveelheden e-mails ongevraagd versturen) of soortgelijke zaken waarvan wordt aangenomen dat zij op het web niet algemeen geaccepteerd zijn. Indien hierover onduidelijkheid of onzekerheid bestaat, dient de opdrachtgever voor het ondernemen van dergelijke acties in overleg te gaan met Polite Web & Graphics.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat interne gegevens indien deze door Polite Web & Graphics worden verstrekt niet bij derden terechtkomen, tenzij hier door Polite Web & Graphics uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
 3. De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de kaders zoals die zijn aangegeven in artikel 4.1. Bij het overschrijden van deze kaders kunnen meerkosten in rekening worden gebracht.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Polite Web & Graphics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Polite Web & Graphics zijn verstrekt, heeft Polite Web & Graphics het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: INHOUD VAN DE DIENSTEN

 1. De opdrachtgever heeft per beheerovereenkomst het recht op maximaal één beheeraccount, 100MB webruimte, 4 GB dataverkeer, vijf FTP-accounts, vijf e-mailaccounts (met 80MB ruimte per account) en vijf MySQL databases, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Polite Web & Graphics het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien een opdracht of deel van een opdracht wordt uitgevoerd in een aangewezen locatie door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever in faciliteiten te voorzien, zoals deze zijn overeengekomen of redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht.
 4. De uitvoering van een eenmalige opdracht, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de bouw van een website, ontwikkeling van een huisstijl, de uitvoering van een onderhoudsbeurt of ICT-oplossing voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de opdracht.
 5. De door Polite Web & Graphics gemaakte producten of geleverde diensten worden op een overeengekomen wijze aan de opdrachtgever geleverd en gefactureerd.
 6. Bij een onderhoudscontract tussen Polite Web & Graphics en opdrachtgever wordt uitsluitend onderhoud aan de website uitgevoerd door Polite Web & Graphics.
 7. Indien een domeinnaam, als onderdeel van de onderhouds- of beheerovereenkomst, door Polite Web & Graphics wordt beheerd dan berust het eigendom van deze domeinnaam oorspronkelijk bij de opdrachtgever, ondanks het feit dat de domeinnaam is geregistreerd onder naam van Polite Web & Graphics. In de praktijk betekent dit dat de opdrachtgever ten alle tijden kan eisen dat Polite Web & Graphics de domeinnaam binnen zeven dagen verhuist naar een andere door de opdrachtgever aangewezen aanbieder. Hierbij wordt het dossier en eigendom van de domeinnaam overgedragen aan de opdrachtgever. Voor deze service mag Polite Web & Graphics €25,= in rekening brengen.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Polite Web & Graphics behoudt zich het recht meerkosten in rekening te brengen en/of zijn beheer- of onderhoudsdiensten tijdelijk in te trekken, indien de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of als hierover ernstige en gegronde twijfel over bestaat. In geval van de intrekking van de diensten is Polite Web & Graphics verplicht de opdrachtgever hier binnen twee uur met vermelding van reden van op de hoogte te stellen.
 2. Polite Web & Graphics is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen als de opdrachtgever of een derde schade ondervindt bij het gebruikmaken van de services, in welke vorm dan ook, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Polite Web & Graphics.
 3. Indien Polite Web & Graphics tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, kan de opdrachtgever in geval van een beheer- of onderhoudsovereenkomst uitsluitend het bedrag dat betaald is voor de periode waarin Polite Web & Graphics tekortschiet terugvragen, tenzij er sprake is van de in artikel 5.4 omschreven situatie.
 4. Polite Web & Graphics is gerechtigd om zonder bekendmaking vooraf maximaal 48 achtereenvolgende uren tekort te schieten in de nakoming van de beheerovereenkomst, voor zover dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld verbetering van, of onderhoud aan het systeem.
 5. Polite Web & Graphics is gerechtigd om beheergegevens zonder berichtgeving vooraf te wijzigen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In dit geval dient Polite Web & Graphics wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de klant door te geven.
 6. Indien de klant de website zelf wijzigt, of door een derde laat wijzigen, is de klant zelf verantwoordelijk voor eventuele schade. Voor het herstel van de gemaakte schade mogen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6: PRIJZEN EN BETALING

 1. De opdrachtgever is, afhankelijk van het type dienst dat geleverd wordt, een bedrag aan Polite Web & Graphics verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het leveren van een dienst of product gesloten tussen de opdrachtgever en Polite Web & Graphics en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 3. Indien een aanbetaling is overeengekomen, dient de opdrachtgever deze aanbetaling binnen veertien dagen na dagtekening van de offerte te voldoen. De aanbetaling verplicht Polite Web & Graphics om de opdracht uit te voeren, of als zij deze later herroept, de gehele aanbetaling terug te storten.
 4. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief 19% BTW en inclusief administratie- en overige kosten, tenzij anders vermeld.
 5. De opdrachtgever is verplicht om alle facturen binnen 14 dagen na datum van uitgifte te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Bij het overschrijden van de in artikel 6 genoemde termijnen wordt een herinnering toegestuurd. De kosten van deze herinnering bedragen €15,-.
 7. Bij het opnieuw overschrijden van de in artikel 6 genoemde termijnen wordt een tweede herinnering gestuurd. De kosten van deze herinnering bedragen opnieuw €15,-.
 8. Indien de betalingstermijn voor de derde keer is overschreden, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag en alle incassokosten en/of bijkomende kosten verschuldigd.
 9. Op moment dat een product ontwikkeld is, vindt een presentatie plaats, tenzij anders overeengekomen. Na akkoord vindt de betaling van het overeengekomen (resterende) bedrag plaats, waarvoor artikel 6.5 geldt. Na betaling van het volledige bedrag vindt de overdracht van het door Polite Web & Graphics gerealiseerde product plaats.
 10. Indien de opdrachtgever een nog openstaand bedrag niet betaalt, behoudt Polite Web & Graphics zich het recht over te gaan tot het staken van de dienstverlening tot moment van betaling.
 11. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij direct, doch uiterlijk binnen veertien dagen na facturering Polite Web & Graphics hiervan op de hoogte te stellen. Polite Web & Graphics zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden.
 12. Indien Polite Web & Graphics abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Polite Web & Graphics het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 13. Een samengestelde prijsopgave verplicht Polite Web & Graphics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 14. In het geval van een beheer- of onderhoudsovereenkomst worden alle bedragen vooraf betaald.

ARTIKEL 7: COPYRIGHT

 1. Polite Web & Graphics behoudt zicht het recht om een discrete verwijzing naar de website van Polite Web & Graphics te plaatsen op een door Polite Web & Graphics gerealiseerde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan deze verwijzing worden afgekocht voor een overeen te komen bedrag.
 2. Het eigendom van door Polite Web & Graphics verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Polite Web & Graphics, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Polite Web & Graphics hiervoor een vergoeding vragen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Polite Web & Graphics gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Nadat de betaling volledig is voldaan, is uitsluitend het eindproduct eigendom van de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen uitgevoerd door opdrachtgever of derden aan website-elementen die invloed hebben op het uiterlijk van de website, zoals (maar niet uitsluitend) stijlen, lettereigenschappen, afbeeldingen of achtergronden mogen enkel uitgevoerd worden na uitdrukkelijke toestemming van Polite Web & Graphics. Hiervoor rekent Polite Web & Graphics geen kosten.
 4. Polite Web & Graphics behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. Onder overmacht worden alle van buiten afkomstige invloeden verstaan die door Polite Web & Graphics niet te voorzien waren en Polite Web & Graphics wel hinderen in het nakomen van de overeenkomst.
 2. Polite Web & Graphics heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmachtsituatie het niet toelaat dat Polite Web & Graphics zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet kan nakomen.
 3. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen gerechtigd om dit contract zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden.

ARTIKEL 9: DUUR EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere overeenkomst die wordt aangegaan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een beheer- of onderhoudsovereenkomst, wordt stilzwijgend met dezelfde voorwaarden verlengd, tenzij de opdrachtgever twee maanden van te voren schriftelijk aan heeft gegeven de betreffende overeenkomst te willen ontbinden of veranderen.
 2. Polite Web & Graphics is ten alle tijden gerechtigd om een beheerovereenkomst vervroegd te ontbinden.
 3. In geval van een vervroegde ontbinding, omschreven in artikel 9.2, is Polite Web & Graphics verplicht om de opdrachtgever hier één maand van te voren over in te lichten en het bedrag vanaf het moment dat de zoals in de betreffende overeenkomst omschreven diensten niet meer worden geleverd, tot de einddatum van de overeenkomst, terug te betalen. In dit geval dient Polite Web & Graphics een overstap naar een andere soortgelijke aanbieder te verzorgen, indien de opdrachtgever dit wenst. Voor deze service mag Polite Web & Graphics kosten in rekening brengen.
 4. Artikel 9.3 is niet van toepassing als de ontbinding gevolg is van het feit dat de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of als er sprake is van ernstige en gegronde twijfel of de opdrachtgever deze nakomt of kan nakomen. In dit geval is Polite Web & Graphics gerechtigd om de betreffende overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, waarbij de opdrachtgever niet gerechtigd is om hier een reeds voldaan bedrag voor terug te vragen.